• چرا و چگونه باید از آدمها و ساختارهای بد و نامناسب دوری کنیم ؟
  مهران محمدی
 • اتصال به بخش های فعال بازار برای رونق کسب و کار
  مهران محمدی
 • رویکرد کسب و کارها در ادامه سال 98
  مهران محمدی
 • چگونه شرایط بازار را پیش بینی کنیم ؟
  مهران محمدی
 • بقای کسب و کار در شرایط فعلی اقتصادی
  مهران محمدی
 • ارزش پیشنهادی در کسب و کار و ارتباطات فردی
  مهران محمدی
 • هدف - انگیزه - تغییر در توسعه فردی
  مهران محمدی
 • هوش هیجانی EQ - قسمت دوم
  مهران محمدی - نرگس محمودی
 • هوش هیجانی EQ - قسمت اول
  مهران محمدی - نرگس محمودی
 • پرسشگری - Questionology - قسمت دوم
  مهران محمدی , غلامرضا جعفری ممتاز
 • پرسشگری - Questionology - قسمت اول
  مهران محمدی , غلامرضا جعفری ممتاز