• بقای کسب و کار در شرایط فعلی اقتصادی
  مهران محمدی
 • ارزش پیشنهادی در کسب و کار و ارتباطات فردی
  مهران محمدی
 • هدف - انگیزه - تغییر در توسعه فردی
  مهران محمدی
 • هوش هیجانی EQ - قسمت دوم
  مهران محمدی - نرگس محمودی
 • هوش هیجانی EQ - قسمت اول
  مهران محمدی - نرگس محمودی
 • پرسشگری - Questionology - قسمت دوم
  مهران محمدی , غلامرضا جعفری ممتاز
 • پرسشگری - Questionology - قسمت اول
  مهران محمدی , غلامرضا جعفری ممتاز