مشتری مجبور نیست اطلاعات شما را حفظ کند !


در ارتباطات با مشتری به هیچ عنوان قرار نیست موارد زیر
را از مشتری توقع داشت :
اطلاعاتی را در حافظه خودش نگه دارد !
و یا اطلاعاتی را یادداشت کند !
و یا کاری پیچیده انجام دهد !
اگر در روال ارتباطات خود این موارد را مشاهده می کنید حتما به رفع آن اقدام کنید !
مشتری قرار است فقط اطلاعات بگیرد و بتواند تصمیم بگیرد !
در واقع کار او فقط تصمیم گیری است ، باقی کارها را شما باید انجام دهید ، بخشی از رقابت امروز در حاشیه محصول یا خدمت قرار گرفته است !
در عصری هستیم که اطلاعات ، فراوان و به آسانی در دسترس هستند ، هیچ کس (هیچ مشتریی) اکیدا حوصله انجام فعالیت اضافه برای دریافت اطلاعات ندارد !
مهران محمدی