پاتوق و سرمایه اجتماعی

اطلاعات ارزشمندی که در تجارت نوین و کسب و کارهای اجتماعی تولید و به دانش تبدیل می شود نیاز به یک منبع تولید دارد که بهتر است آنرا سرمایه اجتماعی بنامیم ، سرمایه ای که از حضور و فعالیت و تداوم تولید و انباشته می شود ، اطلاعاتی که همانقدر که تولید و نگهداری انها ارزش ایجاد می کند ، بروز نگه داشتن انها نیز ضروری است و حیات و تداوم سرمایه را تضمین می کند .
ما نیاز داریم که فضایی را تدارک ببینیم که این افراد که قرار است سرمایه های مارا خلق کنند بتوانند دسترسی و تعامل آسان داشته باشند .
یک پاتوق ذهنی که بی گمان قوی تر و عمیق تر از پاتوق های واقع و حضور فیزیکی است .
تجمیع خرده توجهات با هدف درگیری ذهنی که به عادت منجر می شود می تواند این پاتوق را ایجاد کند .
مثال های ساده ای از این موضوع را در شبکه های اجتماعی می بینیم .
مهران محمدی