سامسونگ و واکنش زدگی های همیشگی

امتیازاتی که نباید قربانی واکنش زدگی شوند !
بحران سامسونگ و المپیک زمستانی کره در حال رشد است ، هشتگ ها و تهدید ها در شبکه های اجتماعی و واکنش های وزرا جاری شده اند ! امیدوارم که این موج برنامه ریزی شده باشد !
با توجه به اینکه بعید است سامسونگ سهم بازارش (بیش از 50%) را تقدیم رقبا کند ، امیدوارم که از این فرصت استفاده شود و امتیازاتی از این شرکت و حتی کره گرفته شود ! چرا که سهم خوبی از اقتصاد کره بر عهده سامسونگ است !
هر چیزی ارزش دارد ، اما اگر سر آن گفتگو شود ، باید بپذیریم که احساسات فقط کاتالیزور هستند و نه نان و آب در کسب و کار ، احساسات باید نتیجه مثبت برای خودمان داشته باشد !
می توان احترام را به گونه ای عملی و ارزشمند زنده کرد ، شاید شبیه تولید اشتغال!
مهران محمدی