تولید دانش و جاری ساختن آن

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
بخشی از دانش و تجربه افراد و بخش ها در کسب و کارها به شکل ضمنی و در ذهن افراد است ، بروز این دانش و تجربه ضمنی به صورت عملکردها و حل مشکلات رخ می دهد . دانشی که که با خروج و یا نبود فرد کاملا پنهان شده و گویا اصلا در مجموعه ی کاری وجود نداشته است .
اما این دانش نیاز به حفظ برای استفاده دارد ، حال آنکه مشکل اصلی آنجا است که فقدان دانش یک مسئله است و تغییر دانش و نگرش یک مسئله دیگر. نمی توان نگرشی جدید را پذیرفت وقتی درک و توضیحی درباره دانشی که نگرش فعلی را خلق کرده نداریم .
یا قرار است این دانش ضمنی منتقل شود که حتما نیاز به یک یا چند فرد دیگر داریم که در طول زمان و فرآیند دانش را به صورت ضمنی به آنها انتقال دهیم
چرا که در یک ظرف با یک ماده خاص نیاز به همان جنس و ماهیت برای همان ماده داریم .
یا اینکه دانش های ضمنی تبدیل به مستنداتی قابل مکتوب شدن و انتقال دادن است که فرآیند های نیاز دارد که ابتدا دانش به اصول قابل تکرار تبدیل شوند و سپس این اصول مکتوب و مستند شود .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر دانش و تجربیات داخل کسب و کار شما قائل به افراد است ؟