عادت های کوچک و وابستگی های قوی

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
امروزه شاهد افزایش سرعت در تمام بخش های زندگی انسان هستیم ، از مصرف تا ارتباطات ، در واقع تمرکز در یک بازه زمانی برای تفکر و تصمیم و انتخاب جای خود را به توجه یا بهتر بگویم خرده توجه و عبوری سریع از تفکر و تصمیم و یک انتخاب پیشنهاد شده و شفاف داده است .
در واقع در تغییر پارادایم کسب و کارها ، بجای آنکه قبل از خرید را فراهم و تامین کنند و تفکر و انتخاب را به مشتری و مخاطب بسپارند ، حتی تفکر و تصمیم را نیز ارائه می دهند ، از چیدمان ها و حوزه تصمیم سازی و انتخاب های بهینه تا تجمیع اطلاعات و ارائه تحلیل های به مشتری به عنوان یک خدمت جداگانه ، همه و همه تلاش برای تقویت تصمیم و انتخاب مشتری است .
در واقع مهمترین منابعی که هر کسب و کاری نیاز دارد جلب و جذب کند ، حوزه توجه مشتری است . در واقع مشتری گاه فارغ از نیاز و تقاضا فقط براساس یک توجه و یک رویداد وارد یک داد و ستد در یک کسب و کار می شود .
در این میان همیشه دو نوع استراتژی در مدیریت توجه وجود دارد : جلب توجه پر سروصدا و رویداد محور و جلب توجه پایدار و مبتنی بر خرده توجه ها .
شاید براساس فرهنگ هیجان طلب و برنامه ریزی های کوتاه مدت و غیر آینده نگر ، جلب توجه پر سروصدا و هیجانی بیشتر مورد توجه و بکارگیری توسط کسب و کارها در چند سال اخیر بوده است . قطعا در فضاهای بحرانی یا در بازه های کوتاه و نبود فرصت برنامه ریزی ، همین جلب توجه هم کارساز است ، اما چقدر می توان این جلب توجه و رویداد و سروصدا را تکرار کرد ؟
در واقع نمی توان یک رویکرد هیجانی و رویداد محور را چند بار با همان کیفیت آن هم در ارتباط با فروش برای مشتریان تکرار کرد .
در سوی دیگر ، تجارت اجتماعی تلاش دارد تا پارادایم جدیدی را با پایداری بیشتر ارائه کند ، و آن جلب خرده توجه ها و تقویت و تشویق های کوتاه که موجب می شود ، بجای یک تفریح و هیجان یک عادت و سرگرمی مداوم ارائه شود .
در واقع بجای تمرکز بر فروش و سود ، در حال پایه ریزی سرمایه اجتماعی و تکرار ارتباطات است ، در واقع براساس مفاهیم و اصول تجارت و کسب و کار تلاش دارد تا ارتباط را حفظ کند تا فقط فروش انجام شود . چرا که می داند ، ایجاد ارتباط و حفظ ارتباط است که فروش را تکرار و تداوم می بخشد .
قطعا مدل های فرهنگی جوامع اصلی ترین پایه برای طرح ریزی این نوع نگرش و نگاه است ، ما نیاز داریم برای اجرای این نوع نگرش و جلب خرده توجه ها و تقویت و تشویق ها برای پیاداری ارتباط از آیتم های رفتاری و فرهنگی جامعه خود بهره ببریم .
ریسک پذیری ، جمع گرایی یا فرد گرایی ، آینده نگری و نگرش سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت و ... همه و همه المان هایی هستند که به ما کمک می کنند تا سناریوی همراهی مشتریان و مخاطبان خود را بر اساس قدم هایی کوچک و رفتاری تدوین کنیم و بجای داشتن چند نقطه عطف و اوج ، همواره یک نمودار صعودی برای جلب و جذب مشتری و از ان مهم تر حفظ ارتباط و تمایل مشتری داشته باشیم .
خرده توجه های مشتریان را به عادت تبدیل کنید، بگذارید چیزی باشد که ذهنش را به صورت عادت گونه و کوچک درگیر کند. درگیری های بزرگ به تصمیم می انجامد،تصمیم ها کار را تمام می کنند،
در این موضوع قرار است مشتریان حضورشان جاری باشد ، جاری بودن حضور مشتریان در رقابت با مقایسه ی شما با رقبا توسط مشتری جای بازگشت برای شما می گذارد ، رفتار مشتریان نقطه ای و لحظه ای است ، نقطه تماس عادت گونه همراهی با ذهن مشتری را بر عهده دارد.
ما ایرانی ها قرنها در کسب و کار از این روش استفاده کرده ایم ، مثال محکم آن چوب خط های قدیمی است . وفاداری در عصر امروز ما ماهیت درگیری دهنی دارد نه وابستگی بی چون و چرا !
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : آیا در کسب و کار شما ارتباط با مشتری پیوسته است یا گهگاه ؟