عادت های کوچک و وابستگی های قوی

128 کلمه - زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
خرده توجه های مشتریان را به عادت تبدیل کنید، بگذارید چیزی باشد که ذهنش را به صورت عادت گونه و کوچک درگیر کند. درگیری های بزرگ به تصمیم می انجامد،تصمیم ها کار را تمام می کنند،
در این موضوع قرار است مشتریان حضورشان جاری باشد ، جاری بودن حضور مشتریان در رقابت با مقایسه ی شما با رقبا توسط مشتری جای بازگشت برای شما می گذارد ، رفتار مشتریان نقطه ای و لحظه ای است ، نقطه تماس عادت گونه همراهی با ذهن مشتری را بر عهده دارد .
ما ایرانی ها قرنها در کسب و کار از این روش استفاده کرده ایم ، مثال محکم آن چوب خط های قدیمی است . وفاداری در عصر امروز ما ماهیت درگیری دهنی دارد نه وابستگی بی چون و چرا !
مهران محمدی