تجارت اجتماعی و اصول سازنده

220 کلمه - زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
وقتی از تجارت اجتماعی صحبت می کنیم ، در واقع می خواهیم به این باور برسیم که پاردایم کسب و کار و تجارت تغییر کرده است ، فرآیند و پروسه ای که به صورت سنتی از درون کارخانه و تولید شروع می شد و در عصر بازاریابی در مرز میان درون کسب و کار وجامعه (مشتریان) ایستاد و در عصر نوین به آن سوی مرز افتاده است .
فضایی که کاملا پارادایمی خارج از معادلات گذشته دارد ، وضعیتی که حتی تولید و محصول ملموس و فیزیکی ندارد و حتی یک قدم آنسوتر گذاشته که حتی خدمات هم ارائه نمی دهد . گویا دوران عصر کشاورزی زنده شده و حالا فعالیت های بدنی که به ارزش تبدیل می شد حالا جای خود را به فعالیت های ذهنی و کوچک تبدیل شده و به جرات می توان گفت با ارزشی بیشتر و پایدارتر .
به زعم من ارز های دیجیتال نمود و نشانه ای واضح و روشن از این تغییر پارادایم است ، ارزش به ازای فعالیت ، فعالیت هایی که اطلاعات یا بهتر بگویم دانش تولید می کنند .
هرچه بیشتر بدانیم ثروتمند تریم ، و هرکه بیشتر بداند ثروتمند تر است ، صد البته این نگاه ساده لوحانه ای است . چرا که انگار تصور کنیم چون نفت خام داریم و آنرا می فروشیم ثروتمند خواهیم ماند .
مهران محمدی