نوآوری و نگرش اقتصاد رفتاری - بخش دوم

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
اقتصاد رفتاری در مسیر توسعه و نوآوری می تواند علاوه بر آماده کردن فضای ایده و تحول نوین در هر موضوعی راهکارهایی در زمینه بهینه سازی پیشنهادات ، معماری انتخاب و تصمیم برای بازار و کسب و کارها ارائه دهد .در این زمینه در یادداشت قبلی مواردی ارائه شد ، بر اساس برخی سوگیری های و خطاهای شناختی مخاطبان ممکن است تصمیماتی بگیرند که نتایج آن بهینه و توام با خطاها باشد . آنها در محدودیت های اطلاعاتی و همچنین محدودیت ها و سوگیری های شناختی دست به انتخابات و تصمیماتی می زنند که شاید که در وضعیت عادی مطلوب آنها نباشد .
در این بخش تمرکز اقتصاد رفتاری بر سوگیری ها و محدودیت های شناختی انسان ها است . تفاوتی نمی کند این انسانها تصمیم سازی می کنند یا تصمیم گیرنده هستند ، نیاز به معماری انتخاب و تصمیم سازی برای خلق مسیری جهت انتخاب هایی سالم تر و با نتایج مناسب تری یک ضرورت محسوب می شود .
این بهینه سازی ها در فارغ از اقتصاد ، کسب و کار و تجارت در حوزه سلامت و فرهنگ بسیار خلاقانه عمل کرده است .
اما سوگیری ها و محدودیت هایی که ممکن است تصمیم ما را تحت تاثیر قرار دهد چیست ؟
این محدودیت ها شامل سه دسته است ، سوگیری های مربوط به درک ، هزینه و یا تنوع هستند که به شرح ذیل هستند .


سوگیری های مربوط به درک :
استفاده از Anchorsیا لنگر : این مفهوم را به عنوان یک سوگیری شناختی در حوزه های مذاکره و مدیریت و رهبری و نیز منابع انسانی دیده می شود ، ارتباط یک نتیجه به یک مفهوم اساسی ، یا ایجاد یک نقطه پر تمرکز برای جلب تمرکز بخش ناخودآگاه ذهن و انحراف تخمین ها و محدوده ها .
قدرت متقابل : با تکیه بر بخش نیاز به احترام و پذیریش در هرم مازلو ، ایجاد حس احترام به واسطه مشارکت و متقابل بودن این رابطه و اشتراک برای فرد و ترغیب مشارکت بیشتر .
پاداش های ذهنی : گرفتن پاداش بر اساس آنچه مخاطب انجام می دهد ، ترغیب برای بیشتر و بیشتر انجام دادن یا مصرف محصول یا خدماتی .
هنجارهای اجتماعی: این در واقع بهره بردن از تاثیر هنجار اجتماعی یا رفتار های جمعی (به صورت علمی رفتار رمه ای عنوان شده است ) برای همسو کردن تقاضا ها و تصمیم ها .


سوگیری های مربوط به هزینه:
اصرار بر پیش بینی :عدم درک آینده واقعی توسط انسانها موجب می شود که فرصت های ارائه شده بر اساس احتیاط مطلوب واقع شوند .
رابطه ی پیوسته زمان / هزینه: تغییر هزینه های تصمیم بر اساس گذر زمان ، که باز هم جنبه احتیاطی دارد و فرصت سازی می کند تا فرصت مطلوب جذب شود .


سوگیری های مرتبط با تنوع
مشوق های کوتاه مدت: وقتی برای تشویق و ترغیب ، پاداش ها و مشوق های کوچک و کوتاه مدت اما مداوم داده می شود ، تبدیل کردن یک تصمیم به یک عادت نیازمند مداوم بودن و کوتاه مدت بودن مشوق ها است . همچون یک لذت کوتاه مدت و سریع که همیشه خواستنی است و نیاز به فکر ندارد .
چارچوبها: اینکه آنچه ارائه می دهید در حوزه باخت است یا برد بر تصمیم اثر می گذارد ، اینکه کسی فکر می کند در حال از دست دادن وباخت است با اینکه او فکر کند فرصتی بدست آورده و برده است کاملا متقاوت بر تصمیم و انتخاب ها اثر می گذارد .
انتخاب از پیش فرض: پیش فرض های جنبه احتیاطی دارد ، جنبه احتیاط و تغییر ندادن و ماندن در وضعیت فعلی و مرز های امن ما بر هزینه تغییر و شوق تغییر غلبه می کند . بنابراین تصمیم ها و انتخاب ها باید به شکل یک گزینه پیش فرض باشد و مراحل بعدی و نامطلوب تر به شکل گزینه های نیازمند تغییر طراحی شود
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر رفتار و نگرش شما در کسب و کار و ارتباط با مشتریان اثر داشته ؟