حل مسئله با تمرکز ارتباطی و خصوصیت تداعی گری مغز

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه
برای شما هم پیش آمده است که نیاز داشته باشید تا روی موضوعی تمرکز کنید و در مورد آن موضوع راهکارها و ایده هایی را بیابید . در این مواقع موضوعات مختلف ، اتفاق ها و شرایط محیطی سبب می شود تا میزان این تمرکز تحت تاثیر قرار بگیرد .
نکته حائز اهمیت این است که یکی از خصوصیات مغز ما که هم به عنوان یک خصوصیت و هم به عنوان یک خطای ذهنی می توان از آن نام برد تداعی گرایی مغز است . تداعی گرایی به آن معنا که مغز سعی دارد از آرشیو حافظه بلند مدت و تجربیات خود برای درک هر چیزی استفاده کند که با ارتباط بین آیتم ها از طریق شباهت ها و اشتراکات آنرا انجام می دهد
این خصوصیت موجب پیمایش حافظه بلند مدت ما است ، و نکته جالب توجه این است که این پیمایش را از طریق ارتباط و تداعی بین نقاط (کلمات ، صفات ، فعل ها و حس و ...) انجام می دهد .
وقتی کلمه سیب را می شنوید ، یا رنگ قرمز را می بینید ، مغز شما در حال تداعی و پیمایش گراف بزرگی است که تا بی نهایت می تواند ادامه داشته باشد و شما خاطرات ، شباهت ها و سایر مفاهیم مرتبط و حتی نامرتبط را در مغز خود با سرعت پیمایش می کنید
و در میان این پیمایش سریع بخش هایی هم به بخش خودآگاه شما منتقل شده و می توانید آنرا بیان کنید .
شرح فوق به نظر می رسد بتواند نحوه کارکرد یکی از خصوصیات مغز را تا حدودی بیان کند .
حال اگر می خواهید این پیمایش را کمی کانالیزه و متمرکز کنید ، باید نقاطی از گراف را به عنوان یاری به میان بیاورید ، در واقع شما نقاطی را به گراف اضافه می کنید یا بهتر بگویم نزدیکتر به آخرین نقطه پیمایش می کنید که احتمالا به سختی در مسیر پیمایش قرار بگیرد .
اما توجه داشته باشید ، نیاز نیست به این نقاط فکر کنید یا آنها را انتخاب کنید چون درگیر خطای ذهنی از جنس دیگری خواهید شد .
کافیست ، خارج از محیطی که فکر اولیه شکل گرفته رفته، و به هر موضوعی که می بینید ، سعی کنید آنرا به طریقی به مشکل و موضوع اصلی خود ارتباط دهید ، بگذارید مغز هر پیمایشی را تا آیتم دیگر که قرار است مشاهده کنید انجام دهد
مدتها است در کارگاهها ، توصیه می کنم که مجلات و مطالب حوزه تخصصی دیگری که در برخی جهات به تخصص شما شباهت دارد را بخوانید ، این کار موجب می شود این پیمایش گستره بیشتری داشته باشد .
یکی از راهکارهای حل مسئله ، ایجاد ارتباط و خروج از چارچوب همیشگی است ، این روش به شما کمک می کند که این عمل را با قدرت بیشتری انجام دهید .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر پیش می آید که شروع به فکر کرده اید و دوباره برگشتید و نقطه ابتدایی شروع این فکر را به یاد آورده اید ؟