پافشاری یک مهارت یا یک اشتباه !

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
شما هم سازمان ها ، مجموعه ها ، گروههای زیادی را دیده اید که یک روند سراسر اشتباه را پی گرفته و سالها بر این طریق حیات دارند و ادامه می دهند .
و ما که تماشاچیان و گاه ذینفعان این مجموعه های هستیم ، از خود می پرسیم که آیا مدیران و رهبران این مجموعه های نمی دانند که چه طریق اشتباهی را طی می کنند و گاه چون من به این نتیجه می رسید که هر قصد و هدفی داشته باشیم این راه جز به گمراهی و نابودی نمی رود .
از طرفی در آموزه های انگیزشی ما را به پافشاری و اصرار بر هدف خود تشویق می کنند . و بارها و بارها سخنانی در مدح اصرار برای موفقیت را شنیده ایم .
به زعم من ، اصرار و پافشاری بر کاری و هدفی بدون در نظر گرفتن مفهومی به نام تغییر اعمال محدودیت بر خود است که یا از ذهن ما نشئت گرفته و یا بر ذهن ما محدودیت اعمال خواهند کرد .
درک این موضوع که احتمال وقوع اشتباه و نگرش اشتباه را باید در نظر گرفت یک هوشمندی است ، اشتباه نه از آن بابت که تصمیم اولیه و روال اولیه اشتباه بوده است بلکه تغییر وضعیت و پارادایم ها است که تصمیم اولیه و نتایج آنرا تحت تاثیر قرار می دهد .
تصمیمات و نتایج آن و مسیری که در آن هستیم برآیند آیتم ها و عواملی است که ممکن است یک یا چند و حتی همه ی آنها تغییر کند ، و این تغییر تنها آیتم ثابت و به زعم من قابل سرمایه گذاری است که در انجام امور و تصمیمات می تواند کمک کننده باشد
تغییر تنها آیتم ثابت جهان است ، و گاهی باید از خود پرسش کرد که اگر در حال حاضر در حال ارتکاب اشتباه و در مسیری اشتباه هستم چه ؟
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : به نظرتان اگر بخواهید بین صبر و اصرار یکی را انتخاب کنید کدام انتخاب شما است ؟