ناظر بیرونی و نقد خود

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
ما بر اساس ساختار ذهنی و ماهیت امان رفتار و عملکرد دیگران را آسان تر و قابل توضیح تر از رفتار و عملکرد خودمان شرح می دهیم و تفسیر می کنیم .
چرا که ماهیت و ساختار مغز ما اینگونه است که سعی کند از راههای سریعتر و میانبر و پوشش دادن اطلاعاتی که نداریم با اطلاعاتی شبیه به آن پاسخگویی کند
توضیح دادن عملکرد و رفتار دیگران ، نام گذاری و برچسب به کارهای دیگران برای ما کار ساده و بدون تامل و تفکر زیاد است .
اما بررسی خود و نگاه نقادانه به خود کار سختی است ، چون سخت است از بیرون خود را نگاه کنیم و رفتار و عملکرد ها را بدون در نظر گرفتن دلایل و نگرش خود تفسیر کنیم .
یکی از راههای نقد خود استفاده از دانشی است که ما نسبت به قضاوت ها و نظریات اطرافیان نزدیک امان داریم . در واقع می دانیم که آنها اگر بدانند چیزی را انتخاب کرده ایم یا کاری را می خواهیم شروع کنیم چه نظر و عقیده و حرفهایی قرار است ارائه دهند .
اینها نشانه هایی هستند که از یک ناظر بیرونی و بدون سو گیری نگرش درونی خود می توانید داشته باشیم تا بر رفتارها و عملکردهای خود نقد داشته باشیم و آنها را اصلاح کنیم
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر احساس می کنید دیگران در مورد شما قضاوت اشتباه دارند ؟ آیا دلیلی برایش یافته اید ؟